ตามรอยศาสตร์พระราชา มุ่งหน้าสู่อีสานใต้ จ.บุรีรัมย์

ทิพยประกันภัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เรียนรู้การเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ท่องป่าไร่นาสวนผสมมหาชีวาลัยอีสาน สู่อุทยานการเรียนรู้” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิตตามรอยพ่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ศาสตร์พระราชา” พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้พาคณะครูเดินทางสู่ “มหาชีวาลัยอีสาน” อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฟังการบรรยายจากปราชญ์ชาวบ้าน “แม่ฉวี ปรัชญพฤทธิ์” ผู้สานต่ออุดมการณ์ของครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านนักทดลองด้านการเกษตรแห่งอีสานใต้ ผู้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปลูกป่าแบบไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 400 ไร่ และส่งต่อความรู้สู่ชุมชนด้วยวิถีพอเพียงมายาวนานกว่า 40 ปี มหาชีวาลัยอีสานของครูบาสุทธินันท์นอกจากจะมีแปลงเกษตรประณีตแล้ว ยังมีแปลงสมุนไพร สวนป่ายูคาลิปตัส โรงเผาถ่าน บ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงวัว เลี้ยงนกกระจอกเทศ เลี้ยงไก่ ไปจนถึงเลี้ยงปลวก เพื่อต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ก่อนออกไปชมพื้นที่จริง ก็ต้องมาฟังบรรยายสรุปประวัติและความเป็นมาของมหาชีวาลัยอีสานกันก่อน คณะครูจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกมากันอุ่นหนาฝาคั่ง อบอุ่นมากๆ
จากผืนดินที่เคยแห้งแล้งไร้พืชพรรณ ด้วยการสั่งสมภูปัญญาของครูบาสุทธินันท์ ในที่สุดสภาพป่าอันอุดสมบูรณ์ก็บังเกิดคณะครูยังได้รับประสบการณ์ใหม่จากการร่วมฐานกิจกรรม อย่างการเดินเล่นท่องป่าไร่นาสวนผสม เรียนรู้การแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกป่า ปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งไม้ผล ไม้ติดแผ่นดิน ไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์ ทำนา รวมทั้งพื้นที่สำหรับบ่อปลา แหล่งน้ำ และพื้นที่สำหรับพักอาศัยอย่างเหมาะสม และทำน้ำมะสัง ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น บำรุงร่างกาย แก้ท้องเดิน ท้องอืดท้องเฟ้อ สมานแผล แก้ไข้ อีกทั้งนำมาใช้ได้หลายส่วนทั้งใบ ราก ผลอ่อน แก่น

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การเดินทางตามรอยพ่อ ศึกษาคุณธรรมศาสตร์พระราชา ณ แห่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ เป็นการตามรอยพระราชา เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ณ มหาชีวาลัยอีสาน ศูนย์การเรียนรู้พ่อคำเดื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสองเส้นทางศึกษาการเรียนรู้ ในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากหนังสือโครงการตามรอยพระราชาที่คัดสรรเป็นจำนวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษาศาสตร์พระราชา พร้อมทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้ทุกท่านได้สัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนั้นยังมีส่วนในการปลูกจิตสำนึกคนไทยให้มีความศรัทธา ความจงรักภักดี สำนึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านนำมาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น”ที่มหาชีวาลัยอีสานมีเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โดยนำเศษไม้หักพังล้มตายในป่ามาเผาถ่านด้วยอุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส อยู่นานถึง 15 วัน จึงได้ถ่านไม้คุณภาพดี นำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการอย่างไม่คิดมูลค่าความอุดมของผืนดินและความชุ่มชื้นของผืนป่าที่มีพืชพรรณหลากหลาย เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ อาหาร และยารักษาโรคได้ฐานการเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าเซลล์ในมหาชีวาลัยอีสาน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงมาเยี่ยมมหาชีวาลัยอีสานแล้ว ต้องชิมน้ำกระเจี๊ยบและน้ำมะสังจากธรรมชาติ เย็นชื่นใจแถมบำรุงสุขภาพด้วยคุณเอ๋ พรทิพย์ อัษฎาธร แห่งอุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน พร้อมด้วยหมู่มิตรในจังหวัดบุรีรัมย์ มาร่วมกันพร้อมหน้า

จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่ “ศูนย์การเรียนรู้บ้านพ่อคำเดื่อง” อำเภอแคนดง อาณาจักรสีเขียวพื้นที่ 200 ไร่ ที่พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและทำเกษตรกรรมอย่างได้ผล โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถปลดหนี้ได้ และประสบความสำเร็จในวิถีเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือสารเคมีใดๆ อีกทั้งได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจอย่างต่อเนื่องในแบบ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”

พ่อคำเดื่องนำคณะเดินชมไร่นาสวนผสม ที่มีดอกผลให้เก็บกินตลอดปีอย่างพอเพียง ตามศาสตร์พระราชาอันชาญฉลาดลองเปรียบเทียบกันดู ระหว่างการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงชนิดเดียวอย่างยางพารา กับการปลูกป่าแบบผสมผสานที่มีพืชพรรณหลายชนิดหมุนเวียนกันออกดอกออกผลให้เก็บกินตลอดปี เหมือนซุปเปอร์มาเก็ตข้างบ้าน แบบไหนจะดีกว่า?

นี่ไม่ใช่การปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง แต่พ่อคำเดื่องบอกว่าเป็นการให้ประโยชน์ทุกอย่างกับชีวิตเลยก็ว่าได้ จากนั้นคณะเดินทางสู่ อุทยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมในพิธีเปิดงาน ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาท่องป่าไร่นาสวนผสมมหาชีวาลัยอีสาน  สู่อุทยานการเรียนรู้ผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ร่วมกันยืนตรงร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานศาสตร์พระราชาไว้ให้ปวงชนชาวไทย ด้วยทรงห่วงใยในสุขทุกข์ของทวยราษฎร์อย่างแท้จริงเสมอมา ตลอด 70 แห่งการทรงครองราชย์

นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทิพยประกันภัยมีความมุ่งมั่นในการสืบสานศาสตร์พระราชาผ่านการจัดกิจกรรม ‘ตามรอยพระราชา’ อย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ และสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนของสังคมไทยในทุกมิติ ที่สำคัญ ในเดือนตุลาคม ยังเป็นเดือนที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระมหากษัตริย์ไทยอีก 2 พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเดียวกันด้วย”

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบของที่ระลึกและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย คณะได้ร่วมกันพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายความจงรักภักดีและถวายความรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ 3 รัชกาล ที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ และปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทำให้สยามเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาจนทุกวันนี้ สำหรับภาคค่ำ เรายังไม่ปล่อยคณะครูให้ไปพักผ่อนกันง่ายๆ แต่ยังมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานใน 2 แหล่งเรียนรู้ของภาคกลางวัน เกมส์เหล่านี้มิได้ให้เพียงความสนุกเท่านั้น ทว่ายังประเทืองปัญญา และนำไปสู่การสะท้อนสังคมที่มีคุณธรรมได้ในอนาคตดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนสำหรับคณะครู โดยท่านได้กล่าวสรุปให้เห็นถึงภาพรวมในความสำคัญของศาสตร์พระราชา, ระบบการศึกษาไทยที่ต้องปรับปรุง และความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมไทย

กิจกรรมถอดบทเรียน นำโดย นายอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส (TRAFS) ผ่านเกมกระดานสื่อการเรียนรู้ 3 แบบ ได้แก่ “Game of Our Nation” ที่สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “The Medici Effect 9” ถอดบทเรียนและต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมจากกิจกรรมตามรอยพระราชา และ “The King’s Journey Learn English an Example of an Invention” เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า “ผู้ร่วมกิจกรรมตามรอยพระราชาทุกคนจะได้รับชุดหนังสือภาษาอังกฤษ “King Bhumibol Adulyadej of Thailand” จำนวน 3 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักพระองค์ท่านและสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติฟังได้ว่า ทำไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งยังให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม”

องค์กรภาคีในการจัดโครงการเดินทางตามรอยพระราชา มีความปีติเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูอาจารย์ทั่วประเทศไทย ให้การตอบรับเข้าร่วมตามรอยพ่ออย่างต่อเนื่องตลอด 6 ครั้งที่ได้จัดโครงการ เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 จวบจนปัจจุบัน และตั้งใจจะสานต่อโครงการนี้ต่อเนื่องในปีถัดไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9 อันเป็นความรู้ที่ไม่มีวันล้าสมัยสู่สังคมต่อไป

ก่อนกลับบ้านเราไม่ลืมเดินชม อุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน ให้ทั่ว เพื่อชื่นชมมวลพฤกษามาลีดอกไม้นับร้อยชนิดที่กำลังเบ่งบานอวดความงาม เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พฤกษชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยล่ะโรงเรือนเฟินและไดโนเสาร์ ให้บรรยากาศย้อนยุคเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนในยุคจูราสสิกแปลงดอกกุหลาบและอาคารห้องสมุด ที่ออกแบบได้สุด Modern จนได้รับรางวัลการออกแบบดีเด่น ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้เข้าชมสวน อาคารเทิดพระเกียรติพ่อหลวง ที่สถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของเราชาวไทยทุกผู้ทุกนามอุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน จะมีดอกไม้ชนิดต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ชมตลอดปี โดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีไฮไลท์เป็นดอกทิวลิปและลิลี่สีสดใส กลิ่นหอมฟุ้งชื่นใจมาก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

คุณดิศรณ์ เสนามนตรี โทร. 0-2610-2392, 09-1997-9459 / คุณอาทิตยา  สุจิรสกุล โทร. 0-2610-2372, 08-7675-2365

เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทร. 0-4463-4736-8, 08-7798-1039 / www.playlaploen.com

มหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) บ้านปากช่อง ต.สนามชัย อ.สตึก โทร. 08-1760-1337 

ศูนย์การเรียนรู้พ่อคำเดื่อง บ้านโนนขวา ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โทร. 08-1876-5906

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *