งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร

2เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ลานรถม้า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง ประธานมูลนิธิเจ้าพระญาสุลวะลือไชย สงคราม, นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน ร่วมงานในครั้งนี้3นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง การรักษาวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นประเพณีที่ชาวลำปางจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงประวัติการสร้างเมือง อันมีความเป็นมายาวนาน ที่สั่งสมสืบต่อกันมาตามประวัติศาสตร์ เมืองเขลางค์ (ลำปาง) เป็นการสื่อและแสดงถึงตำนานการสร้างนครลำปาง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และโบราณสถานของจังหวัดลำปาง ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรต่างๆ ฝ่ายเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ล้านนา หรือ หริภุญไชย เรื่องราวของพ่อเจ้าทิพย์ช้างจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 4

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนึก ให้ชาวลำปางเกิดความภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณี ที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมอันดีงานของชาวจังหวัดลำปาง เผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดลำปาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเติบโตมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขว้างมากขึ้น โดยจะมีการจัดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

5

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีขบวนแห่แบบล้านนาสุดอลังการ ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวงล้านนา, ขบวนช้าง, ขบวนม้า, ขบวนวัฒนธรรม, ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา, ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง, ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณ ของหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ชุมชน, ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะบำเพ็ญบุญกุศลถึงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ภาคกลางคืน ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร พบกับ นักแสดง ศิลปิน-ดารา รับบทเป็น หนานทิพย์ช้าง และ เจ้าศรีอโนชา, บรรยากาศข้าวแลงขันโตก, กาดหมั้วคัวแลง, นิทรรศการประวัติความเป็นมาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง, การสาธิตการตีดาบ, การแสดงซอล้านนา, สินค้าของดีนครลำปางมากมาย

ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อสกุลเจ้าเจ็ดตนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี และ พิธีวางพวงมาลา, พิธีสงฆ์ และ บวงสรวง เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๐

6

7

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การชมนิทรรศการต่างๆ, การจำหน่ายสินค้า OTOP ในบริเวณงาน, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ขับซอ..สืบสานภูมิปัญญาล้านนา จากคณะซอจากจังหวัดลำปาง, ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ, เครื่องหลวงล้านนา, ขบวนช้าง, ขบวนม้า, ขบวนวัฒนธรรม, ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา, ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง, ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณ ของหน่วยงาน, องค์กร, สถาบันการศึกษา-ชุมชน, ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวง ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน, ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนาน พ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร, การแสดงไหว้สาบูชาองค์พระธาตุลำปางหลวง, การฟ้อนถวายจากชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา จำนวน 200 คน และ การแสดงเชิดชูเกียรติพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ศาสตราวุธ, การแสดงฟ้อนดาบ, ฟ้อนเจิง, ข่วงเจิง, ศิลปะอาวุธไทย, ชมบรรยากาศการจัดงานแบบล้านนา กาดหมั้วคัวแลง, สินค้าชุมชน, นิทรรศการต่างๆ

8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โทร. 054-226-919 ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ : บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์ จำกัด

นก-ศศิธร โทร. 089-927-7589, กบ-กฤศพณ โทร. 082-549-2456

9

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *