สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยไตรมาส 1 ปี 2561

2

27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 101 ซึ่งอยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเศรษฐกิจโลก นำโดย สหรัฐอเมริกาและกลุ่มยุโรปที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การส่งออกของเอเชียปรับขยายตัวดี ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ส่วนในไตรมาสที่ 2/2561 สทท. คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ เท่ากับ100 เป็นการคาดการณ์ในระดับปกติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการมีการปรับเพิ่มเป้าหมายผลประกอบการในไตรมาสหน้า และบางส่วนวางแผนที่จะปรับเพิ่มราคาสินค้าไปพร้อมๆ กับเพิ่มการจ้างงานและการลงทุน โดยในปี 2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 38.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.16 จากปี 2560 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.14 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 17.37

3ในไตรมาสที่ 1/2561 สทท.คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.84 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07 จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ส่วนในไตรมาส 2/2561 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 9.10 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก (รวมจีน) 3.74 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.48 นักท่องเที่ยวจากยุโรปจะอยู่ที่ 1.25 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 จากปี 2560 ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศ ไตรมาสที่ 1/2561 มีนักท่องเที่ยวไทยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 25 ต่ำกว่าระยะเดียวกันในปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 2/2561 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33 ซึ่งเพิ่มสูงกว่าปีก่อน 4สทท. มองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังสามารถขยายตัวได้ดี ด้วยปัจจัยบวกที่สำคัญ คือ การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้น พร้อมกับแผนการตลาดเชิงรุกจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เห็นควรให้ภาครัฐวางระบบพัฒนาการคมนาคมขนส่งให้มีมาตรฐานและเชื่อมต่อระบบการเดินทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยว และสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และออกแบบการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้นโยบายที่มีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงทุกพื้นที่ ในส่วนของผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพสินค้า และการให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานสากล    มีการทำงานร่วมกันในพื้นที่ระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ 5นายศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัทไมนด์ทรี กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ว่า ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์โดยนำเอาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการแบ่งทัศนคติออกเป็น 4 ระดับ คือ Positive (สีเขียว) , Negative (สีแดง), Ambivalent (สีเหลือง) และ Neutral (สีเทา) โดยในการประมวลผลดัชนีความพึงพอใจสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวนั้นทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไมนด์ทรี ได้ทำการพัฒนาโมเดลและระบบปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับดัชนี World Economic Forum Travel & Tourism Competitiveness Index จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อเมืองเชียงใหม่เป็นบวกมากที่สุด ร้อยละ 56 และมีทัศนคติเป็นบวกเพิ่มขึ้นสูงสุดจากทุกเมืองหลักเมื่อเทียบจากไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนพัทยาและภูเก็ตเป็นสองเมืองที่นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเป็นบวกน้อยสุด ร้อยละ 46 และ ร้อยละ 50 ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเป็นลบเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบจากไตรมาส 4 ปี 2560 6ในการวิเคราะห์ความเห็นนักท่องเที่ยวต่อโครงสร้างพื้นฐาน สนามบิน และการเชื่อมต่อทางอากาศ ได้ข้อสรุปว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีทัศนคติเป็นบวกต่อสายการบิน Qatar Airways ที่ได้ประกาศเปิดเที่ยวบินใหม่ เชื่อมต่อสู่สนามบินอู่ตะเภา บินตรงจากเมืองโดฮา (Doha) เพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพัทยา ส่วนทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่ออาหารและร้านอาหารของประเทศไทยในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่ากระแสของ “ข้าวซอย”เป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากทำให้ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเป็นบวกต่ออาหารไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดจาก ผู้กำกับชื่อดัง (Phil Rosenthal) ได้เปิดตัวรายการสารคดีอาหาร (Somebody Feed Phil) ผ่าน Netflix ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชม โดยออกอากาศตอนแรกในเดือนมกราคม 2561 รายการถ่ายทำที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เน้นเรื่อง อาหารการกิน ว่าจะกินอะไร ? โดยนำเสนออาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือ ได้แก่ “ข้าวซอย” เกิดเป็นกระแสให้คนอเมริกันมีการเข้าไปค้นหาข้อมูลสูตรการทำข้าวซอยจาก Google เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 7

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โทร 02 250 5500 ต่อ 1646-1648 อีเมลล์ info@thailandtourismcouncil.org

TEATA CSR บ้านหนองปลาไหล ชลบุรี

บ้านหนองปลาไหล 1เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จับมือกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมเปี่ยมคุณค่าและน่ารัก นำนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เดินทางสู่ ‘ชุมชนบ้านหนองปลาไหล’ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีไทยในแบบ ‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ หรือ CBT (Community Base Tourism) ที่กำลังเป็นเทรนด์มาแรงในยุคนี้

งานนี้นำทีมโดย คุณนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคม TEATA และเจ้าหน้าที่จาก อพท.3 พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง บ้านหนองปลาไหล 2บ้านหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดขลบุรี เป็นชุมชนที่ตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนแล้ว ด้วยพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ำ ผืนดินเหมาะสมต่อการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงปลูกข้าว ทำสวนผสม สั่งสมองค์ความรู้พร้อมถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือนบ้านหนองปลาไหล 3.1รอยยิ้มหวานๆ กับ Welcome Drink น้ำอัญชัญธรรมชาติ สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกไปถึงชุมชนบ้านหนองปลาไหล 3ช่วงเช้าๆ อากาศแจ่มใส เราจูงมือกันเดินชมผลหมากรากไม้นานาชนิดในสวนของชาวบ้าน โดยมีผู้นำชุมชนเดินอธิบายให้ความรู้อย่างใกล้ชิด ทำให้รู้ซึ้งว่า ชาวบ้านหนองปลาไหลมี Supermarket ธรรมชาติอยู่ข้างบ้าน เก็บกินได้สบาย แถมยังปลอดจากยาฆ่าแมลงด้วยบ้านหนองปลาไหล 4กอไผ่สีสุกขนาดใหญ่ในสวนของชาวบ้าน สร้างร่มเงาแถมยังใช้ประโยชน์ได้นานาประการบ้านหนองปลาไหล 5เดินศึกษาพืชพรรณต่างๆ ในสวนของชาวบ้านกันอย่างเพลิดเพลินบ้านหนองปลาไหล 6.1ลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ชะลอวัยชะลอความแก่ แถมยังช่วยย่อยอาหารดีมากด้วยบ้านหนองปลาไหล 6.3พืชผักรอบบ้านเป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพร ใครมีองค์ความรู้ก็เก็บไปกินเก็บไปใช้ได้ไม่รู้จักหมดล่ะครับบ้านหนองปลาไหล 6เดินชมสวนเสร็จแล้ว ก็ได้เวลามาช่วยกันทำอาหารพื้นบ้านสไตล์หนองปลาไหลแท้ ในเชิงกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน วันนี้ป้าแหลมเจ้าบ้านใจดีมาสาธิตทำ ‘ห่อหมกปลาอินทรีย์สด’ ให้เราได้ทาน แต่ก่อนอื่นต้องช่วยกันทำด้วย จะได้ชิมฝีมือตัวเองไงล่ะบ้านหนองปลาไหล 7รอยยิ้มเปื้อนหน้า กับกิจกรรมที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมและแบ่งปันความสุขกัน
บ้านหนองปลาไหล 8ปลาอินทรีย์สด กะทิสด เครื่องแกง และเครื่องปรุงต่างๆ ถูกนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างช้าๆ ตามแบบฉบับ Slow Food ชาวหนองปลาไหลบ้านหนองปลาไหล 9เมื่อกวนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนเหนียวข้นได้ที่ดีแล้ว ก็นำมาหยอดใส่ใบตอง ห่อเป็นกระทงเล็กๆ น่ารัก แล้วนำไปนึ่งให้สุกหอมฉุยบ้านหนองปลาไหล 10เสร็จแล้วจ้า ห่อหมกปลาอินทรีย์สดบ้านหนองปลาไหล กลิ่นหอมหวน รสชาตินี่มนวล เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี กินกับข้าวสวยร้อนๆ ต้อขอเบิ้ลคนละหลายๆ กระทงเชียวบ้านหนองปลาไหล 11วันแห่งการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ร่วมกัน TEATA และ อพท. CSR DAYบ้านหนองปลาไหล 12นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนทำห่อหมกจากป้าแหลมแล้ว นักเรียนบ้านหนองปลาไหลยังมาร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาจากคนรุ่นปู่ย่าของตนด้วย
บ้านหนองปลาไหล 13เที่ยงพอดี กับข้าวทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะ ได้เวลามานั่งกินข้าวร่วมกันในบรรยากาศสบายๆ ใต้ต้นไม้ร่มรื่นบ้านหนองปลาไหล 14อาหารเด่นวันนี้ มีทั้งห่อหมกปลาอินทรีย์สด, แกงกล้วยรอไก่, ต้มหมูใบชะมวง, ไข่เจียวร้อนๆ และตบท้ายด้วยขนมกล้วยสูตรบ้านหนองปลาไหล ที่ทุกคนช่วยกันทำเองบ้านหนองปลาไหล 15ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก กับความประทับใจในครึ่งวันเช้าบ้านหนองปลาไหล 16อิ่มหนำกับอาหารเที่ยงแล้ว ช่วงบ่ายได้เวลาไปทำกิจกรรมสนุกๆ ‘ยิงหนังสติ๊ก เติมปุ๋ยอินทรีย์ให้นาข้าว’ ว้าว! ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนบ้านหนองปลาไหล 17พี่หุย นายกสมาคม TEATA มาจองลูกกระสุนปุ๋ยอินทรีย์ เตรียมยิงแข่งกับเด็กนักเรียนที่มารออยู่แล้วบ้านหนองปลาไหล 18ซ้อมยิงหนังสติ๊ก ใครยิงโดนกระป๋องพลาสติกที่แขวนไว้บนราวไม้ไผ่ก่อน คนนั้นชนะ!บ้านหนองปลาไหล 19.1ได้เวลาแข่งขันโดยแบ่งเป็นคู่ๆ ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเด็กนักเรียน ยิงกระสุนปุ๋ยอินทรีย์กันคนละ 5 เม็ด ใครเข้าเป้ามากกว่า คนนั้นรับของรางวัลไปเลยบ้านหนองปลาไหล 20.1ความน่ารักของกิจกรรม Creative Tourism ที่สร้างความสนุกสนาน และความผูกพันระหว่างชุมชนกับแขกผู้มาเยือนบ้านหนองปลาไหล 20.2 บ้านหนองปลาไหล 20รับรางวัลกันไปคนละชิ้นสองชิ้นอย่างชื่นมื่นบ้านหนองปลาไหล 21 บ้านหนองปลาไหล 22จากนั้นเราเดินทางสู่ ‘วัดหนองเกตุใหญ่’ วัดโบราณที่มีพระอุโบสถหลังเก่าสร้างมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เป็นโบราณสถานของชาติ ทว่าน่าเสียดายตรงที่ เมื่อมีพระอุโบสถหลังใหม่ พระอุโบสถหลังเก่าก็ถูกปล่อยปละละเลยจนทรุดโทรม และขาดการจัดระเบียบจนลดทอนคุณค่าความสำคัญลงจนน่าใจหายบ้านหนองปลาไหล 23นักท่องเที่ยว, สมาชิกสมาคม TEATA และเจ้าหน้าที่จาก อพท. ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของ ทำกิจกรรม CSR กับเด็กๆ ในช่วงบ่ายบ้านหนองปลาไหล 24 บ้านหนองปลาไหล 25 บ้านหนองปลาไหล 27เยาวชนนักสื่อความหมายท้องถิ่นบ้านหนองปลาไหล กล่าวเปิดงานและเล่าประวัติชุมชนให้นักท่องเที่ยวฟังบ้านหนองปลาไหล 28เด็กน้อยน่ารักจากโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองปลาไหล เตรียมตัวมารับของแจกที่เราเตรียมมาด้วยใจในวันนี้บ้านหนองปลาไหล 29.1 บ้านหนองปลาไหล 29 บ้านหนองปลาไหล 30 บ้านหนองปลาไหล 31การแบ่งปันความสุขกับเด็กๆ ด้วยการให้ นับเป็นเรื่องไม่ยากที่เราทุกคนทำได้ด้วยสองมือและหนึ่งใจบ้านหนองปลาไหล 32 บ้านหนองปลาไหล 33 บ้านหนองปลาไหล 34 บ้านหนองปลาไหล 35 บ้านหนองปลาไหล 36 บ้านหนองปลาไหล 37 บ้านหนองปลาไหล 38 บ้านหนองปลาไหล 39 วิหารเซียน 1ก่อนกลับบ้านวันนั้น คณะของเราเดินทางไปเยี่ยมชม ‘วิหารเซียน’ หรือ อเนกกุศลศาลา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ สุด Amazing ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาเปิดด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2536วิหารเซียน 2 วิหารเซียน 3ภายในวิหารเซียน คือที่ประทับของรูปปั้น รูปหล่อโลหะสำริด และสมบัติมีค่าจากแดนมังกร นับหมื่นๆ องค์วิหารเซียน 4ห้องประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จมาเปิดวิหารเซียน เมื่อ พ.ศ.2536วิหารเซียน 5 วิหารเซียน 6ความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารเซียน โด่งดังไม่เฉพาะกับชาวไทย แต่ยังรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวจีนด้วย จึงมีคนมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายตลอดปีวิหารเซียน 7ภาพวาดที่ใช้สีพิเศษ คือใช้อัญมณีมีค่าต่างๆ มาบดผสมสี วาดเป็นเหล่านางฟ้าเทวดา ประดับอยู่บนฝาผนังภายในวิหารเซียนชากแง้ว 1แดดร่มลมตกแล้ว ก่อนกลับบ้าน เราแวะเข้าไปที่ ‘ตลาดโบราณบ้านชากแง้ว’ อำเภอบางละมุง สัมผัสชุมชนจีนเก่าที่เคยรุ่งเรือง เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพัทยาเสียด้วยซ้ำ ทว่าชุมชนนี้ได้ซบเซาไปหลายสิบปี เพิ่งกับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่โดยการพัฒนาให้แนวคิดจาก อพท. ประกอบกับชาวบ้านชากแง้วที่กระตือรือล้น เปิดถนนคนเดินทุกวันเสาร์ นำลูกหลานที่ไปไกลบ้าน กลับมาช่วยสร้างสีสันให้ชุมชนในวันนี้
ชากแง้ว 2ตลาดโบราณบ้านชากแง้ว โดดเด่นด้วยเรือนไม้แบบห้องแถวร้านตลาดของชาวจีนโบราณ ผสานกับของกินอร่อยๆ นับร้อยเมนู อบอวลด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนบนแผ่นดินสยามชากแง้ว 3ยิ้มหวานของลูกหลานบ้านชากแง้ว
ชากแง้ว 4 ชากแง้ว 5ทริปเดินทางสั้นๆ เพียงวันเดีวของเราจบลงแล้ว ทว่าสิ่งที่ได้จากวันนี้มีมากยิ่งกว่าความประทับใจ เพราะเราได้ทำกิจกรรม CSR ดีๆ มอบความสุขกับสังคม แถมยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนท้องถิ่น นี่คือหัวใจของ ‘การท่องเที่ยวโดยชุมชน’ หรือ CBT ที่ สมาคม TEATA และ อพท. ตั้งใจสร้างให้เข้มแข็ง เพราะชุมชนที่เข้มแข็งคือรากฐานที่มั่นคงสำหรับการท่องเที่ยว และการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนตลอดไปครับผมlogo TEATA NEWlogoสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) โทร. 08-3250-9343 (คุณน้ำ สิริยุพิน คำแดง) , อพท. www.dasta.or.th/th/ , ชุมชนบ้านหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 08-6827-0768 (คุณจอย)

งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร

2เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ลานรถม้า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง ประธานมูลนิธิเจ้าพระญาสุลวะลือไชย สงคราม, นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา, หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน ร่วมงานในครั้งนี้3นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง การรักษาวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นประเพณีที่ชาวลำปางจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงประวัติการสร้างเมือง อันมีความเป็นมายาวนาน ที่สั่งสมสืบต่อกันมาตามประวัติศาสตร์ เมืองเขลางค์ (ลำปาง) เป็นการสื่อและแสดงถึงตำนานการสร้างนครลำปาง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และโบราณสถานของจังหวัดลำปาง ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรต่างๆ ฝ่ายเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ล้านนา หรือ หริภุญไชย เรื่องราวของพ่อเจ้าทิพย์ช้างจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 4

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและสร้างจิตสำนึก ให้ชาวลำปางเกิดความภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงคุณในการธำรงเอกลักษณ์ประเพณี ที่งดงามของชาวล้านนา จังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่า สืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมอันดีงานของชาวจังหวัดลำปาง เผยแพร่ให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดลำปาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเติบโตมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขว้างมากขึ้น โดยจะมีการจัดงาน “สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร” ขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

5

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยมีขบวนแห่แบบล้านนาสุดอลังการ ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวงล้านนา, ขบวนช้าง, ขบวนม้า, ขบวนวัฒนธรรม, ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา, ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง, ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณ ของหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ชุมชน, ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสักการะบำเพ็ญบุญกุศลถึงพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ภาคกลางคืน ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร พบกับ นักแสดง ศิลปิน-ดารา รับบทเป็น หนานทิพย์ช้าง และ เจ้าศรีอโนชา, บรรยากาศข้าวแลงขันโตก, กาดหมั้วคัวแลง, นิทรรศการประวัติความเป็นมาพ่อเจ้าทิพย์ช้าง, การสาธิตการตีดาบ, การแสดงซอล้านนา, สินค้าของดีนครลำปางมากมาย

ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือเชื้อสกุลเจ้าเจ็ดตนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี และ พิธีวางพวงมาลา, พิธีสงฆ์ และ บวงสรวง เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๐

6

7

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การชมนิทรรศการต่างๆ, การจำหน่ายสินค้า OTOP ในบริเวณงาน, การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ขับซอ..สืบสานภูมิปัญญาล้านนา จากคณะซอจากจังหวัดลำปาง, ขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนถวายเครื่องสักการะ, เครื่องหลวงล้านนา, ขบวนช้าง, ขบวนม้า, ขบวนวัฒนธรรม, ขบวนเครื่องศาสตราวุธล้านนา, ขบวนเชิดชูเกียรติเจ้าผู้ครองนครลำปาง, ขบวนแห่ครัวทานแบบโบราณ ของหน่วยงาน, องค์กร, สถาบันการศึกษา-ชุมชน, ขบวนฟ้อนรำ ฯลฯ ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พิธีถวายเครื่องสักการะ เครื่องหลวง ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน, ชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง สื่อผสม สืบสานตำนาน พ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร, การแสดงไหว้สาบูชาองค์พระธาตุลำปางหลวง, การฟ้อนถวายจากชุมชนท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา จำนวน 200 คน และ การแสดงเชิดชูเกียรติพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ศาสตราวุธ, การแสดงฟ้อนดาบ, ฟ้อนเจิง, ข่วงเจิง, ศิลปะอาวุธไทย, ชมบรรยากาศการจัดงานแบบล้านนา กาดหมั้วคัวแลง, สินค้าชุมชน, นิทรรศการต่างๆ

8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง โทร. 054-226-919 ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ : บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่น เฮ้าส์ จำกัด

นก-ศศิธร โทร. 089-927-7589, กบ-กฤศพณ โทร. 082-549-2456

9

5 ที่พักภูเก็ตอัพเดทใหม่ ต้องลองไปสักครั้ง

เรื่องฮอตๆ ใหม่ๆ ใครๆ ก็ชอบ เราเลยต้องรีบมาบอกที่พักในภูเก็ตสุดฮิตที่คนฮอตๆ จะต้องไปเช็คอิน…หากได้มีโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตก็ต้องลองไปพักกับ 5 โรงแรมนี้ดูสักครั้ง ใครมีพักร้อนยาวๆ รีบจัด ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนก็รีบจอง เพราะที่พักภูเก็ตราคาไม่แรง ไม่ได้ว่างกันง่ายๆ เช็คราคา ตรวจสอบห้องว่างกันล่วงหน้าได้ที่ Traveloka นอกจาก 5 ที่พักในภูเก็ตสวยๆ ที่เรากำลังจะมาแนะนำแล้ว ยังมีที่พักอื่นๆ ให้ได้เลือกกันอีกเพียบ จองที่พักล่วงหน้าเพื่อแผนเที่ยวที่ราบรื่น เพราะภูเก็ตจะเที่ยวฤดูไหนก็ได้ นอกจากทะเลสวยๆ ก็ยังมีย่านเมืองเก่าให้ได้เดินเล่น มีของอร่อยๆ ให้ได้ชิมกันทั้งวันทั้งคืน ถ้าไม่รีบจับจองไว้ก่อนที่พักภูเก็ตสวยๆ อาจจะเต็มได้นะคะ

Bottom

1. หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง (Lub D Phuket)

หลับดี1

หลับดี2

หลับดี3

ขึ้นชื่อว่าเป็นโฮสเทลใหญ่ที่สุดในเอเชีย เปิดได้ไม่นานอยู่ในย่านป่าตอง ใกล้สถานบันเทิงดังยามค่ำคืน อย่าง ‘บางลา’ หรือแม้แต่ห้างจางซีลอน ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชื่นชอบความมีสีสันช่วงเวลากลางคืน “หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โดดเด่นด้วยการบริการที่ครบวงจรระดับโรงแรม มาพร้อมราคาเบาๆ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีกิจกรรมให้ทำมากมายเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

2. มาซิ ดีไซน์ โฮเทล (Mazi Design Hotel)

มาซิ ดีไซน์ 1_resize

มาซิ ดีไซน์ 2_resize

มาซิ ดีไซน์ 3_resize

 

 

เพราะอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตย่านป่าตอง ทำให้โรงแรมนี้มีที่จอดรถค่อนข้างน้อย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริการรถสาธารณะ โดดเด่นด้วยการดีไซน์ของโรงแรมนี่แหละ มีความเก๋ตั้งแต่ด้านหน้าล็อบบี้เลย พอเดินผ่านล็อบบี้เข้าไปด้านในคุณจะได้เจอกับสระว่ายน้ำขนาดยาวถึงแม้ว่าจะไม่กว้างมาก แต่ก็มีน้ำตกเล็กๆ ให้ได้เล่นเพลินๆ เป็นไอเท็มเพิ่มเติมทำให้ผู้เข้าพักอย่างเราๆ มีความสุขได้ไม่น้อย ส่วนห้องพักก็ตกแต่งไว้อย่างเท่ๆ เรียบง่ายเน้นโทนสีเทา ขาว ดำ เตียงกว้างขวางนอนกัน 3 คนได้สบาย

 

3. ลิตเติ้ล ยอนย่า (Little Nyonya Hotel)

ลิตเติ้ล ยอนย่า 1_resize

ลิตเติ้ล ยอนย่า 2_resize

ลิตเติ้ล ยอนย่า 3_resize

เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่สวยงามและราคาไม่แพง โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ชิโน-โคโลเนียล เพื่อให้เข้ากับสถาปัตยกรรมชื่อดังของภูเก็ตอย่าง ‘ชิโน-โปรตุกีส’ เน้นโทนสีขาว ให้ความสะอาดและสบายตา เฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งมีความน่ารัก อบอุ่น เป็นกันเอง อย่างปลอกหมอนในห้องก็เป็นลายดอกไม้เพื่อให้แขกผู้มาพักรับรู้ได้ถึงความสดชื่น ที่นี่มีห้องพักเพียง 10 ห้องเท่านั้น หากสนใจเข้าพัก เหมือนเดิมคือแนะนำให้จองล่วงหน้า

 

4. บลู มังกี้ ฮับ แอนด์ โฮเต็ล (Blue Monkey Hub and Hotel)

บลู มังกี้ 1_resize

บลู มังกี้ 2_resize

บลู มังกี้ 3_resize

ที่นี่หาไม่ยาก อยู่ในย่านป่าตองเช่นกัน หาไม่เจอถามคนย่านนั้นรู้จักกันหมด ถ้าเห็นตึกสูงๆ เท่ๆ แสดงว่าคุณเจอแล้ว ที่นี่เน้นการตกแต่งด้วยโทนสีขาว-ดำ ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่โก้ ด้านหน้าโรงแรมจะมีป้ายชื่อ “บลู มังกี้ ฮับ แอนด์ โฮเต็ล จัดเรียงไว้อย่างน่าสนใจ คล้ายๆ เกมส์ Cross Word ยิ่งเวลากลางคืนจะเปิดไฟที่ตัวหนังสือสวยงามมากเลยทีเดียว เราลองมาเซลฟี่กับป้ายชื่อโรงแรมด้วย แต่ว่าไม่สวยเท่าไร ถ่ายแล้วหน้ามันจะเกิดอาการมืดๆ หน่อย และหากทาร์เก็ตของคุณคือ ชาวต่างชาติสาย ฝ. ไม่ว่าจะหญิงหรือชายแนะนำว่าที่นี่คือเป้าหมายควรคู่มาพักจริงๆ งานดีทั้งนั้น 10 10 10 ไปเลยจ้า

 

5. หนุกดี บูทิก รีสอร์ท (Nook Dee Boutique Resort)

หนุกดี บูทิก 1_resize

หนุกดี บูทิก2_resize

หนุกดี บูทิก3_resize

สนุกสมชื่อสำหรับ หนุกดี บูทิก รีสอร์ท” ไม่ว่าใครหากได้มาพักก็สัมผัสได้ถึงความสุข ความสนุกกันทั้งนั้น นอกจากตั้งอยู่ที่ย่านหาดกะตะ ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลสวย หาดทรายขาวแล้ว ดังนั้นเรื่องวิวคือสวยเริ่ด! อีกทั้งการตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยก็ทำให้ผู้ที่เข้าพักมีความสุนทรีย์มากขึ้นไปด้วย ทุกมุม ทุกโซน สวย มีเสน่ห์แบบไทยๆ สามารถเก็บภาพประทับใจไว้ได้มากมาย ไปเที่ยวพักผ่อนถ่ายรูปปีนี้มีอัพโซเชียลได้ถึงปีหน้ากันไปเลย

 

ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์อินเทรนด์ ที่พักดีต้องบอกต่อ ใครกำลังอยากเที่ยว เริ่มต้นง่ายๆ กับภูเก็ต เมืองเก่าแต่คลาสสิค ถ่ายรูปก็ได้ ศึกษาวัฒนธรรมก็ดี มีประเพณีมากมายให้ได้เรียนรู้ จะมัวช้าอยู่ทำไม ไปเที่ยวภูเก็ตกันเล๊ยยย

เที่ยว TOKYO เหนือความคาดหมาย!

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา องค์การ TCVB หรือ Tokyo Convention & Visitors Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ อันน่าสนใจ ให้กับสื่อมวลชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ได้รับฟัง เพื่อเป็นแนวทางผสานประโยชน์ นำนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการสัมผัสโตเกียวในแง่มุมแปลกใหม่ เดินทางสู่จุดหมายปลายทางนี้ให้เพิ่มมากขึ้น

ในงานนี้ TCVB ได้เปิดตัวแคมเปญเก๋ไก๋ &Tokyo ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วในญี่ปุ่น กล่าวคือ นำแง่มุมอันน่าสนใจต่างๆ ของโตเกียวออกมานำเสนออย่างน่ารัก เช่น Cuisine & Tokyo (อาหารอร่อย), Hospitality &Tokyo (ความมีน้ำใจไมตรีของผู้คน), Photo &Tokyo (การท่องเที่ยวถ่ายภาพ) และ Adventure &Tokyo (การท่องเที่ยวผจญภัย) เป็นต้น ซึ่งหลายแง่มุมนับเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยทราบกัน อาทิ ภูเขาทาคาโอ (Mt. Takao) ที่อยู่ใกล้กับโตเกียวนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดชิล ที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีอันน่าตื่นตาได้ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม อีกทั้งเป็นจุดเดินป่าเทรกกิ้งชมธรรมชาติสุดวิเศษ แถมยังมีบ่อน้ำแร่ร้อนออนเซนอันมีชื่อเสียงให้สัมผัสอีกด้วย โดยเราสามารถนั่งรถไฟจากสถานีชินจูกุไปเพียง 50 นาทีเท่านั้น เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท KEIO Corporation เจ้าของกิจการเดินรถไฟและเครือโรงแรม KEIO Hotel ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ยังได้มานำเสนอการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ในแบบ Connectivity Route จากโตเกียวไปยังภูมิภาอื่นของญี่ปุ่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยรถไฟ Local Train และรถไฟหัวจรวดครามเร็วสูงชิงงันเซน เช่น รถไฟสายตะวันตกจากโตเกียว ด้วยบริการของ KEIO Railway Line ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวระหว่างทางให้แวะชมมากมาย หรือจะเที่ยวเชื่อมโยงขึ้นไปยังภาคเหนือของญี่ปุ่น ในภูมิภาคโทโฮคุ จากโตเกียวสู่จังหวัดอาคิตะ (Akita) ด้วยรถไฟก็สะดวกง่ายดายมาก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักญี่ปุ่น รักการเดินทางท่องโลก และต้องการหาหมุดหมายใหม่ให้ชีวิต ทริปต่อไปอย่าลืม Tokyo นะครับ

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gotokyo.org/th/ , https://tcvb.or.jp/en/ , www.keio.co.jp

 

มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1

_IND7830

เชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ในงานมหกรรมการท่องเที่ยวที่ บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเข้ากับเทคโนโลยีสุดล้า ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

โดยวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดงานเที่ยวท่ัวไทยประจาปี ๒๕๖๐ ในโซน ‘งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว คร้ังที่ ๑’ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทาง ด้วยรถประจาทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

_IND7837

ทางกรมทรัพยากรธรณีในฐานะผู้จัดงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่ออการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี” ภายใต้คอนเซป “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพ อุทยานธรณี รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปผ่านการจัดนิทรรศการในระดับประเทศ ซึ่ จะทำให้แหล่งธรณีวิทยาดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของประเทศ นำไปสู่วงรอบของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพท่ีสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

_IND7851

มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวในปีนี้จัดขึ้นเป็นคร้ังแรก ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสุดพิเศษมากมายทั้งชม ช๊อป สินค้าของที่ระลึกทางธรณีวิทยา, ร่วมสนุกไปกับโซนระบายสีไดโนเสาร์ ผ่าน เทคโนโลยี Interactive Painting, เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะเชื่อมต่อความรู้สึกของท่านกับ สถานที่จริง “อุทยานธรณี (Geopark)” แบบ ๓๖๐ องศา ผ่านเทคโนโลยี Visual Reality, ร่วมเรียนรู้ไปกับโซน พิพิธภัณฑ์ธรณีประเทศไทย ที่จะแนะนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรณีทั้ง 7 แห่งในประเทศไทย, ตื่นตาตื่นใจไปกับรถไฟ ทะลุมิติข้ามจักวาลแห่งกาลเวลาไปชมป่าดึกดาบรรพ์ในยุคอดีตกาล พร้อมกันนั้นยังขอเชิญท่านสนุกสนานไปกับการ ขุดหาฟอสซิลรูปแบบใหม่ท่ีจะทาให้ผู้เข้าชมตื่นตาตื่นใจ ในกระบะทรายสุดล้ำผ่านเทคโนโลยี Interactive Sandbox รวมไปถึงโซนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางกรมทรัพยากรธรณีจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้

IMG_6473 _IND7859 _IND7863ภายในงานนี้ เราจะได้สัมผัสกับไดโนเสาร์ไทย ที่มีการสำรวจพบชนิดใหม่สกุลใหม่ถึง 9 สายพันธุ์ อาทิเช่นIMG_6465 IMG_6466 IMG_6467 IMG_6468 IMG_6469 IMG_6470 IMG_6471 IMG_6472สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมทรัพยากรธรณี โทร. : ๐-๒๖๒๑-๙๖๐๑ ต่อ ๐๕  เว็บไซต์ www.dmr.go.th

_IND7869

ร่วมยินดี สมาคม TEATA ได้นายกสมาคมท่านใหม่

TEATA 1เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ The Ecotourism & Adventure Travel Association หรือ TEATA ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมใบหยกสวีท ประตูน้ำ โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะทำงานชุดใหม่ ตามที่ชุดเก่าได้หมดวาระลง

เว็บไซต์ Shutter Explorer ขอแสดงความยินดีกับ คุณนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคม TEATA ท่านใหม่ ซึ่งได้รับเลือกและเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มกราคม 2560TEATA 3สมาคม TEATA เป็นสมาคมที่ทำงานโดยไม่หวังผลกำไร ถือเป็นหนึ่งในสมาคมที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในแง่วิชาการ การอนุรักษ์ การผจญภัย และการทำงานกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันสมาคมมีอายุครบ 20 ปีแล้ว ได้ร่วมงานกับหน่วยงานใหญ่ๆ ระดับประเทศหลายองค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ อพท. ฯลฯ ก่อให้เกิดเครือข่ายคนทำงานด้านการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในเมืองไทย ทว่า TEATA ได้ก้าวออกสู่เวทีโลกในหลายประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย และนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาการท่องเที่ยวไทยด้วยTEATA 4 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม TEATA ชุดใหม่ ปี 2560-2562 มีดังนี้คือ

1. คุณนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคม

2. คุณศรีพิจิตต์ เติมชัยเจริญศักดิ์ อุปนายก 1 (องค์กรสัมพันธ์)

3. คุณวันชัย สุวัฒน์ศิริพล อุปนายก 2 (วิชาการ)

4. คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ อุปนายก 3 (ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ)

5. คุณชัชวาล ศูรางกูล อุปนายก 4 (ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ)

6. คุณปาริชาต สุนทรารักษ์ (เลขาธิการสมาคม)

7. คุณสุวิมล งามศรีวิโรจน์ (เหรัญญิก)

8. คุณสราวุทธ์ เกวียกกุทัณฑ์ (นายทะเบียน)

9. คุณกฤติกา ผิวเกลี้ยง (ปฏิคม)

10. คุณบูรณาการ จตุพรไพศาล (ประชาสัมพันธ์)

11. คุณชฎาทิพย์ สุวัฒน์ศิริผล (กรรมการกลาง)

12. คุณกิติชัย ศรีประภานุรัตน์ (กรรมการกลาง)

13. คุณเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ (กรรมการกลาง)

14. คุณฐาปณี ณ พัทลุง (กรรมการกลาง)

15. คุณณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ (กรรมการกลาง)

TEATA 5

สำหรับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของสมาคม TEATA ได้แก่

 1. คุณดวงกมล จันสุริยวงศ์
 2. คุณสุมิตรา มัทธุรนนท์
 3. คุณสุภาภรณ์ ปราชญ์อำไพ
 4. คุณอุดม ชิดนายี
 5. คุณอรนุช ผการัตน์
 6. คุณสุภาวดี ฤตวิรุฬห์TEATA 6 TEATA 7ในการประชุมครั้งนี้ ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธาน สสปน. (สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ) ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘เทรนด์การท่องเที่ยวโลก และการท่องเที่ยวในประเทศไทย’TEATA 8ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ ได้บรรยายให้ความรู้และแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในด้านนักท่องเที่ยว (Demand Side) และผู้ประกอบการ (Supply Side) เช่น ในอนาคตการท่องเที่ยวไทยต้องเน้นสินค้าและบริการคุณภาพ, ต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Serious Bussiness Traveller มากขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้แม้จะเดินทางเข้ามาประชุม สัมมนา แต่ก็มีช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวด้วย, การท่องเที่ยวจะต้องนำไปสู่ การเข้าถึงเชิงประสบการณ์กับชุมชน เพราะชุมชนคือชีวิต หรือ Community is Life, แนวโน้มการท่องเที่ยวต่อจากนี้ จะกลายเป็นแบบ Exotic Traveller มากขึ้น หมายถึง นักท่องเที่ยวจะค้นหาจุดหมายปลายทางแปลกใหม่ ซึ่งไม่ใครมีเคยเห็น หรือไปถึงมาก่อน เป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้ ประเทศไทยต้องมีความพร้อมในการต้อนรับ และจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยความยั่งยืนนั้น แท้จริงแล้วคือ ‘ชุมชนยั่งยืน’ นั่นเอง

นอกจากนี้ ในอนาคตประเทศไทยสามารถสร้างสินค้าทางการตลาดท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีเอกลักษณ์ สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับคนท้องถิ่นได้ ด้วยหลัก 5F คือ Food (อาหารท้องถิ่นไทย), Fruit (ผลไม้เมืองร้อนของไทย), Film (ภาพยนตร์และเพลงไทย), Fighting (มวยไทย) และ Festival (เทศกาลงานประเพณีไทย)TEATA 9คุณนีรชา วงศ์มาศา นายกสมาคม TEATA ท่านใหม่ มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ หลังจากบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วTEATA 10 TEATA 11คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘อนาคตการตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์’ โดยคุณยุวดีได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นับแต่นี้ต่อไป ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว หรือฝั่ง Supply Side จำเป็นที่จะต้องปรับทัศนคติของตนเองในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคน GEN Y (คนอายุ 18-35 ปี) เช่น การใช้คำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว จะมีคำว่า Culture (วัฒนธรรม), Responsible (ความรับผิดชอบ), Local Community (ชุมชนท้องถิ่น), Eco Friendly (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม), Volunteer (อาสาสมัคร หรือจิตอาสา), Experience & Learning (ประสบการณ์ และการเรียนรู้), Ordinary (ความเป็นธรรมดาสามัญ), Minimal (ความต้องการปริมาณต่ำ), Bleasure (การเดินทางมาพักผ่อน และทำธุรกิจไปพร้อมๆ กัน) ฯลฯ โดยคำทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนั่นเอง

คุณยุวดียังได้ให้ความรู้อีกว่า ในปี ค.ศ.2020 ประเทศไทยจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 40-70 ล้านคน โดยในปัจจุบันไทยเราได้รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มากเป็นอันดับ 6 ของโลก ทว่าในขณะเดียวกันเรากลับมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 35 ของโลก! ทั้งหมดนี้คือโจทย์ใหญ่ ที่เราต้องตั้งคำถามตัวเองว่า ประเทศไทยจะจัดวางตำแหน่งของตนเองไว้ ณ จุดใด จะเน้นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ กับ Mass Tourism หรือจะเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน หรือ Niche Market มากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น เทรนด์การท่องเที่ยวของโลกกำลังมุ่งไปสู่ ‘การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ’ ทั้งสิ้นTEATA 12ในส่วนของ นายกสมาคม TEATA คนใหม่ คุณนีรชา วงศ์มาศา ได้แถลง วิสันทัศน์ (Vision)ในการดำเนินงานของสมาคมต่อจากนี้ คือ “พัฒนาต่อยอดจุดแข็งด้านวิชาการ ด้วยการตลาดเชิงรุก ให้ทันยุคสมัย มุ่งสู่การสร้างประโยชน์ต่อสมาชิก”

มุมมองและทิศทางของสมาคม คือ

 1. ก้าวสู่ระดับนานาชาติ
 2. ผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 3. สร้างเครือข่ายภายในและต่างประเทศ

ภารกิจ (Mission) หลักการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ

 1. ผลักดันสมาชิกให้มีบทบาท ร่วมทำงาน ร่วมรับประโยชน์  (Win-Win)
 2. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมกิจกรรมและผลงานของสมาชิกสู่ตลาดในและต่างประเทศ ด้วยการตลาดเชิงรุก

TEATA 13 ท่านที่สนใจกิจกรรมด้านต่างๆ ของ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.teata.or.th
Logo TEATA

มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด

วิวริมโขง นครพนม 2

มาเที่ยวนครพนมทีไร สุขใจทุกครั้ง ทั้งวิวสวยริมโขง ผู้คนน่ารัก ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ญวน จีน และอีสาน ผสมกลมกลืน รวมถึงอาหารแสนอร่อย แต่มาเที่ยวคราวนี้มีความพิเศษ เพราะเป็นปีท่องเที่ยวนครพนม ที่เขาจัดแคมเปญสนุกๆ ชื่อ “สามที่สุด…ปีท่องเที่ยวนครพนม” ชวนไปชมของดีของเด่น ซึ่งจะทำให้เราประทับใจไม่รู้ลืม

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์ และปีวอก

สวยที่สุด : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน)

งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขงพระธาตุพนม 1

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์ และปีวอก

พระธาตุพนม 2ท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดตัวกิจกรรม “สามที่สุด…ปีท่องเที่ยวนครพนม” กับจุด Check In แรก ณ พระธาตุพนม ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจังหวัดนครพนม
พระธาตุพนม 3มาเที่ยวนครพนมแล้ว ร่วมกิจกรรม “เช็ค อิน ฟินสุขสุด” และกิจกรรม Like and Share เพื่อรับของที่ระลึกและของรางวัลจากนครพนม ทั้งสินค้าโอทอป, เสื้อ T-Shirt สามที่สุด, แฟลชไดร์ฟสามที่สุด, Gift Voucher โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝากในจังหวัด และแพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ 11 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287
พระธาตุพนม 4

พระธาตุพนม เป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่มาก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12 เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถ้าได้มากราบไหว้ หรือห่มผ้าพระธาตุแล้ว ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับชีวิต
พระธาตุพนม 5

ใครได้มาไหว้พระธาตุพนมครบ 7 ครั้ง ถือว่าเป็นลูกพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แล้วนะจ๊ะพระธาตุพนม 6 อาจารย์คฑา ชินบัญชร และ คุณซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว นักแสดงสายเลือดนครพนม นำคณะผู้ศรัทธา บูชาพระธาตุพนมและห่มผ้าพระธาตุ ณ จุด Check In จุดแรกพระธาตุพนม 7.1

พลังแห่งศรัทธา ณ พระธาตุพนมพระธาตุพนม 7เนื่องจากปี 2559 นี้ ถือเป็นปีดีเฮงๆ ของคนปีวอก จังหวัดนครพนมจึงจัดงาน “พิธีบูชาพระธาตุพนม เสริมบารมีคนปีวอก” ซึ่งโดยปกติจัดกันอยู่แล้วทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน แต่ปีนี้จัดยิ่งใหญ่และพิเศษขึ้นอีก ด้วยว่าองค์พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีวอก จึงมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม

พระธาตุพนม 8

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานบูชาพระธาตุพนม เสริมบารมีคนปีวอกพระธาตุพนม 9.1

ท่านประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “พิธีบูชาพระธาตุพนม เสริมบารมีคนปีวอก” เมื่อค่ำของวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559พระธาตุพนม 9

ผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวนับพัน เข้าร่วมพิธีบูชาพระธาตุพนม เสริมบารมีคนปีวอก
พระธาตุพนม 10.1

พิธีบายศรีสู่ขวัญตามความเชื่อของชาวอีสาน ก่อนที่การรำบูชาพระธาตุพนมจะเริ่มขึ้นพระธาตุพนม 10.2

พานบายศรีประดิษฐ์ด้วยใบตองฝีมือละเอียดประณีตของชาวนครพนม สร้างสรรค์เป็นรูปพญานาค 7 เศียร
พระธาตุพนม 10 ไฮไลท์ของงานบูชาพระธาตุพนมที่ทุกคนรอคอย คือการฟ้อนบูชาพระธาตุพนมโดยชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือนพระธาตุพนม 11

การฟ้อนบูชาพระธาตุพนมอันยิ่งใหญ่ตระการตา ได้ชมเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้น สะท้อนถึงความผูกพันของผู้คน กับพระพุทธศาสนา และพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์พระธาตุพนม 12.1

ชาวบ้านในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครพนม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำการแสดง เพื่อบูชาองค์พระธาตุพระธาตุพนม 12 การฟ้อนอันสวยงามอ่อนช้อย ของสาวนครพนม ตำบลพระกลางทุ่ง
พระธาตุพนม 13.1

รำด้วยศรัทธา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนมพระธาตุพนม 13 พระธาตุพนม 14 พระธาตุพนม 15 พระธาตุพนม 16 พระธาตุพนม 17

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมฟ้อนรำกับนางรำตำบลพระกลางทุ่ง ในช่วงท้ายของพิธีบูชาพระธาตุพนม เสริมบารมีคนปีวอกสะพานมิตรภาพไทย ลาว นครพนม 1

สวยที่สุด : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) จุด Check In จุดที่ 2 ของสามที่สุด… ปีท่องเที่ยวนครพนม นำเราไปชมความสวยงามของสะพานทอดยาวข้ามลำโขง สู่เมืองท่าแขกของลาว ซึ่งมีทิวเขาหินปูนยิ่งใหญ่ทอดยาวตระการตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่ Amazing จริงๆ!สะพานมิตรภาพไทย ลาว นครพนม 2

ซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง ลูกหลานของชาวนครพนมแท้ๆ มาเป็น presenter ให้กับกิจกรรม “สามที่สุด…ปีท่องเที่ยวนครพนม” ว๊าว!
สะพานมิตรภาพไทย ลาว นครพนม 3สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 เดือน 11 ปี 2011 เวลา 11.11 น. ทำหน้าที่เหมือน Gateway ใหม่ของการเดินทางท่องเที่ยวและค้าขายใน ASEAN
สะพานมิตรภาพไทย ลาว นครพนม 4

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ในวันฟ้าใสปิ๊งๆ
วิวริมโขง นครพนม 1งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง จุด Check In ที่ 3วิวริมโขง นครพนม 2

วิวริมโขงนครพนมสวยสุดๆ ตลอดวัน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น มองเห็นเทือกเขาหินปูนฝั่งเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ทอดยาวเป็นแนวกำแพงธรรมชาติอยู่ไกลลิบๆ ตรงเส้นขอบฟ้า
วิวริมโขง นครพนม 3

สามพรีเซนเตอร์ ณ จุดงามที่สุด ทิวทัศน์ริมฝั่งโขงนครพนมวิวริมโขง นครพนม 4

ถ้าใครขยันตื่นเช้า ก็จะได้ชื่นชมความงามของตะวันเบิกฟ้า ณ ริมโขงนครพนม มองข้ามโขงไปเห็นแสงทองรับวันใหม่ เหนือเทือกเขาหินปูนแขวงคำม่วนวิวริมโขง นครพนม 5

ยามเช้าอันเงียบสงบที่ริมโขงนครพนม ยังเป็นเมือง Slow Town ที่ช่วยทำให้นาฬิกาชีวิตเราเดินช้าลงจริงๆ นะจ๊ะวิวริมโขง นครพนม 6.1

นอกจากวิวธรรมชาติสวยๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมตักบาตรริมโขงรับวันใหม่ ตามวิถี Slow Life ชาวนครพนมวิวริมโขง นครพนม 6

บรรยากาศสบายๆ ในยามเช้าอันสดใสที่ริมโขงนครพนม รอพระเดินบิณฑบาตรหน้าวัดพระมหาธาตุ
วิวริมโขง นครพนม 7

ตักบาตรริมโขงยามเช้า สืบสานวิถีพุทธอันสงบเย็นให้คงอยู่สืบไปวิวริมโขง นครพนม 8

คนอีสานบ้านเฮา ก็ต้องตักบาตรข้าวเหนียวอย่างนี้ล่ะจ้าวิวริมโขง นครพนม 9

วิวริมโขงนครพนมในช่วงกลางวันแดดกระจ่างตาฟ้าใส มองไปเห็นทิวทัศน์เทือกเขาทอดยาวเรียงราย เหมาะนั่งเรือชมธรรมชาติสองฝั่งโขงซะจริงๆ เลยนะ
พระธาตุท่าอุเทน

นอกจากการร่วมกิจกรรม “จุดถ่ายภาพสามที่สุด” ในปีท่องเที่ยวนครพนมแล้ว มาเยือนจังหวัดนี้ทั้งที ก็ต้องหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุประจำวันเกิดให้ครบ 7 วันด้วยนะจ๊ะ เพราะนครพนมเป็นจังหวัดเดียวในเมืองไทย ที่มีพระธาตุประจำวันเกิดครบ 7 วัน อย่างพระธาตุท่าอุเทน เป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันศุกร์จ้าพระธาตุนครพระธาตุนคร พระธาตุประจำคนเกิดวันเสาร์
พระธาตุเรณู

พระธาตุเรณู พระธาตุประจำคนเกิดวันจันทร์พระธาตุศรีคูณ

พระธาตุศรีคูณ พระธาตุประจำคนเกิดวันอังคารทำบุญ นครพนม 1

มาไหว้พระทำบุญ ถวายสังฆทาน สะสมบุญบารมีกันที่นครพนม
ทำบุญ นครพนม 2

อาจารย์คฑา ชินบัญชร เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมไหว้พระธาตุประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม จนเกิดคลื่นมหาชนผู้ศรัทธา หลั่งไหลมาสักการะพระธาตุประจำวันเกิด เสริมบุญบารมี สร้างสิริมงคลแก่ชีวิตทำบุญ นครพนม 3สวดมนต์ไหว้พระ ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว เสริมบุญบารมีกันที่นครพนม เมืองริมโขงอันแสนสงบร่มเย็นอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก 1พอไหว้พระเสร็จแล้ว ถ้าใครมีเวลาเหลือก็อย่าลืมแวะชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เอี่ยมของนครพนม คือ “อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์” เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราช ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งเคยมาหลบภัยพำนักอยู่ที่บ้านจาจอก ตำบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม อยู่หลายปีเลยล่ะ
อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก 2

สาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่บ้านนาจอก นครพนมอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก 3

สีสันของสาวเวียดนามรุ่นใหญ่ ที่อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นนิยมไปชม แต่ชาวเวียดนามแท้ๆ ก็มักจะเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์การกู้ชาติ มาเยือนบ้านนาจอกเสมอๆ โดยภายในที่นี้มีการจำลองบ้านพักของท่านมาให้ชมด้วย
อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก 4อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ บ้านนาจอก นครพนม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ไม่ควรพลาด
อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก 5

รูปเคารพของลุงโฮ หรือท่านโฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของเวีดยนาม หลังจากต่อสู้ทวงคืนเอกราชจากฝรั่งเศสได้สำเร็จ บัดนี้สร้างอย่างยิ่งใหญ่ ณ บ้านนาจอก นครพนม แหล่งที่ท่านเคยหนีมาพำนัก เพื่อวางแผนกู้ชาติNakhonpanomสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287

ชวน “เที่ยวรับ-ส่งตะวัน” 19 จังหวัดภาคกลาง

ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จัด THEME ส่งท้ายปี  “เที่ยวรับ-ส่งตะวัน” 19 จังหวัดภาคกลาง ชวนเที่ยว/ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในมุมที่สุดแสนจะโรแมนติก พร้อมรับลมหนาว ในแหล่งท่องเที่ยวสวยๆ ทั้ง 19 จังหวัดภาคกลาง ส่งท้ายปีกัน….

มีที่ไหนบ้างเตรียมหาข้อมูลวางแผนกันเล้ยยย!!!

 

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก 19 จังหวัดภาคกลาง

1. กรุงเทพมหานคร  ขึ้น ใบหยก / Sky walk ช่องนนทรี  ตก วัดอรุณราชวราราม / ชายทะเลบางขุนเทียน

2. สมุทรปราการ ขึ้น บางปู  ตก เมืองโบราณ (เขาพระวิหาร)

3.นนทบุรี ขึ้น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ตก ท่าน้ำนนทบุรี / สวนเฉลิมพระเกียรติ

4. ปทุมธานี ขึ้น หออัครศิลปิน ตก พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ / ริมแม่น้ำเจ้าพระยา @ สามโคก

5. ฉะเชิงเทรา ขึ้น อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ตก จุดชมโลมา-ท่าข้าม @ บางปะกง / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

6. นครปฐม ขึ้น พระปฐมเจดีย์ ตก พุทธมณฑล

7. สมุทรสาคร ขึ้น นาเกลือ @ พระราม 2 ตก ปากน้ำท่าจีน @ เขื่อนริมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทร

8. สมุทรสงคราม ขึ้น อัมพวา ตก ดอนหอยหลอด

9. ราชบุรี ขึ้น เขากระโจม @ สวนผึ้ง  ตก เขาห้วยคอกหมู @ สวนผึ้ง

10. เพชรบุรี  ขึ้น บางกระบูน / หาดเจ้าสำราญ / หาดชะอำ  ตก พะเนินทุ่ง / สันเขื่อนแก่งกระจาน

11. ประจวบคีรีขันธ์  ขึ้น ทะเลหัวหิน / ศาลเจ้าแม่ทับทิม ปากน้ำปราณบุรี ชายหาดปราณบุรีและเขากะโหลก / อ่าวประจวบ / เขาช่องกระจก / หาดสามร้อยยอด / หาดทับสะแก / หาดบ้านกรูด / หาดฝั่งแดง@บางสะพานน้อย / พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ / เขาหินเหล็กไฟ  ตก เขาหินเหล็กไฟ / อ่าวประจวบ /ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง / พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ / เขาเรดาร์ @ บางสะพานน้อย / ปากน้ำปราณ

12. กาญจนบุรี  ขึ้น สะพานข้ามแม่น้ำแคว  ตก เขาช้างเผือก-ทองผาภูมิ / สะพานมอญ-สังขละบุรี

DSC_2431

13. พระนครศรีอยุธยา  ขึ้น วัดไชยวัฒนาราม ตก ทุ่งมะขามหย่อง / วัดพระศรีสรรญเพชญ / เศียรพระในต้นไม้@วัดมหาธาตุ

14. ชัยนาท  ขึ้น กลางแม่น้ำเจ้าพระยา @ หน้าวัดธรรมามูล  ตก ยอดเขาพลอง

15. อ่างทอง  ขึ้น วัดขุนอินทประมูล  ตก วัดม่วง

16. สุพรรณบุรี  ขึ้น ยอดเขาทำเทียม @ อู่ทอง  ตก เขื่อนกระเสียว / อุทยานมังกรสวรรค์

17. สิงห์บุรี  ขึ้น อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  ตก วัดพิกุลทอง

18. สระบุรี  ขึ้น วัดป่าสว่างบุญ (เจดีย์ 500)  ตก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า / ทุ่งหญ้าฟาร์มโคนมหมวกเหล็กเดนมาร์ก@หมวกเหล็ก

19. ลพบุรี  ขึ้น ทุ่งทานตะวัน  ตก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

_BAL5351

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.ภูมิภาคกลาง โทร 0-2250-5500    www.เที่ยวภาคกลาง.com

อึ้ง ทึ่ง เสียว กับที่สุดสวนน้ำระดับโลก Vana Nava Hua Hin

ไปหัวหินครั้งหน้าต้องแวะไปเช็กอิน เล่นน้ำที่นี่ซะหน่อยแล้ว!!  Vana Nava Hua Hin (วานา นาวา หัวหิน) สวนน้ำระดับโลก คอนเซ็ปต์  “Water Jungle” แห่งแรกในเอเซีย ของบ.พราว เรียลเอสเตท บริหารงานโดยคุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ ยกเอาเครื่องเล่นสุดมันและหวาดเสียวกระชากอะดรีนาลีนมาให้คนไทยได้สนุก ตื่นเต้น ดับร้อนกัน พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 1 ธันวาคม นี้!

vana 1

วานาและนาวา Mascot ประจำ Vana Nava หัวหิน

บนพื้นที่ 20 ไร่ ใจกลางเมืองหัวหิน ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวนน้ำ สถานที่พักผ่อนระดับโลก ถือเป็นแห่งแรกในหัวหิน ที่รวมเอาสวนน้ำและความบันเทิง สถานที่พักผ่อน รับประทานอาหาร และสังสรรค์กับเพื่อนไว้ในที่เดียวกัน เหมาะกับทุกเพศวัย ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัว มาเฮฮา จัดงานปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง หรือจัดงาน Event แบบ Exclusive

vana 26

จุดจำหน่ายตั๋วพร้อมรับสายข้อมือ RFID

ค่าเข้าเมื่อเทียบกับความอลังการของเครื่องเล่นแต่ละชิ้นและ facilities ต่างๆ ที่ทางสวนน้ำจัดไว้ให้นั้น  ถือว่าคุ้ม ยิ่งมาเป็นครอบครัว สามารถซื้อเป็นตั๋วแพ็กเกจได้ด้วย

photo 2-31

สายรัดข้อมือ RFID เท่ๆ ที่เอาไว้เติมเงินใช้แทนเงินสด

ซื้อตั๋วแล้ว ทุกคนก็จะได้สายรัดข้อมือ RFID คนละ 1 เส้น ใช้แทนเงินสดและกุญแจล็อกเกอร์ โดยสามารถเติมเงินได้ตามความต้องการ ที่จุดบริการที่จัดไว้ให้ภายในสวนน้ำ จะได้เล่นน้ำให้สนุกแบบสบายใจ ไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ให้ยุ่งยาก

vana 8

Zone คนรัก Adventure, Climbing wall และ Ropes Course

เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พร้อมลุยกันได้เลย!  Vana Nava จะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือ โซนแอดเวนเจอร์และโซนวอเตอร์จังเกิ้ล รวมมีเครื่องเล่นทั้งหมดถึง 19 ชนิดด้วยกัน ทุกชนิดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลก มีการ์ดคอยดูแลอยู่ภายในสวนน้ำทั้งหมดถึง 160 คน และเครื่องเล่นแต่ชนิดก็จะมีการจำกัดความสูงผู้เล่นเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

vana 4

Surf บอร์ดสุดมันเหนือผิวน้ำ ใน Adventure Zone

Surf Zone ใครอยากลองเล่น surf ที่นี่เขาก็มีทีมงานคอยสอนวิธีเล่น surfboard และ bodyboard ด้วยนะ เช็กเวลาสอนได้จากตารางเวลาที่กำหนด

nava 20

Water Jungle Zone, Boomerango (ซ้าย) และ The Abyss (ขวา)

vana 3

The Abyss (ดิ อะบิส) ถือเป็นไฮไลต์ของ Vana Nava เลย มาแล้วห้ามพลาด กับสไลเดอร์น้ำที่ได้รับการบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก!!

ส่วนเครื่องเล่นที่ถือว่ายาวที่สุด คือ Boomerango (บูมเมอแรงโก)

vana slider

Free fall สไลเดอร์เสียวสุดใจ ทิ้งดิ่ง 80 องศา!

เสียวที่สุดต้องตัวนี้ Free Fall สไลเดอร์ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ดังไม่แพ้เครื่องเล่นอื่น กับการทิ้งดิ่งตัวลงมาบนรางในระดับ 80 องศา แทบจะตั้งฉากเลยนะเนี่ย

vana 5

Aqua Loop, Slider ตีลังกา 360 องศา

อีกเครื่องเล่นที่กระชากอะดรีนาลีนกันแบบสุดๆ ไปเลยเห็นจะเป็นเจ้านี่ Aqua Loop Slider ตีลังกา เหวี่ยงหมุน 360 องศา ท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลก

vana 13

เครื่องเล่น Innter-Tube, Rattler และ SuperBowl

vana 21

Rattler

สามเครื่องเล่นที่สร้างความเสียว ด้วยการนั่งบนห่วงยางและไหลลงมาตามท่อในระดับความเร็ว 18-50 กม./ ชม.

vana 18

Aqua Course

 

vana 22

RainFortress เครื่องเล่นของเด็กๆ ที่มีถึง 7 สไสเดอร์ และถังน้ำยักษ์

RainFortress เครื่องเล่นสำหรับเด็กที่รับรองผู้ใหญ่ยังอยากแย่งเล่น เพราะมีสไลเดอร์ถึง 7 อัน และถังน้ำยักษ์ที่จะเทน้ำปริมาณมหาศาลถึง 2,000 ลิตรลงมาให้ความฉุ่มช่ำ สนุกสนานทุกๆ 4 นาที

vana 12

Lazy River นั่งบนห่วงยางแล้วปล่อยตัวสบายๆ ชมบรรยากาศรอบสวนน้ำ

ใครไม่ชอบความเสียว อยากผ่อนคลายสบายๆ ก็ต้อง Lazy River สายน้ำแห่งการผ่อนคลายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เพียงนั่งบนห่วงยาง แล้วปล่อยตัวสบายๆ ล่องลอยชมบรรยากศของสวนน้ำป่าเขตร้อน ลดเลี้ยวลอดใต้สะพาน ผ่านน้ำตก และสไลเดอร์ระดับโลกทั่วสวนน้ำ วานา นาวา

vana 11

บาร์น้ำ Fisherman’s Tavern

เล่นน้ำมาเหนื่อย แวะพักจิบเครื่องเดื่มเย็นๆ ได้ที่  Infinity Pool จิบเครื่องดื่มโปรดปรานจาก Fisherman’s Tavern

vana 14

Fisherman’s cafe’

หรือถ้าหิวก็แวะมาที่ Fisherman’s Cafe’ สั่งอะไรรองท้องก่อนไปมันกันต่อ ที่นี่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นภายในบริเวณสวนน้ำ ภาชนะทุกชิ้นที่นำมาใช้จะเป็นกระดาษเท่านั้น

นอกจาก Fisherman’s Cafe’ แล้ว ที่นี่ยังมี

– ศูนย์อาหาร The Groove ศูนย์อาหารแบบเปิดขนาดใหญ่ ที่มีอาหารให้เลือกทั้งไทย จีน ฝรั่ง และซีฟู้ด ราคาคุ้มค่า วัตถุดิบคุณภาพ

– Tree Top Lounge บริการอาหารว่างและเตรื่องดื่มชั้นเลิศและค็อกเทลมากมาย

– Surf Bar เสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆ เมนูชิกๆ จังหวะดนตรีมันๆ พร้อมชมลีลาการโต้คลื่นที่ surf zone ได้ด้วย

– ร้านกาแฟอเมซอน จิบกาแฟเคล้าบรรยากาศสวนน้ำท่ามกลางป่าเมืองร้อน

vana 10

สระคลื่นเทียม

vana 24

Coconut Beach

สระคลื่นเทียมและ Coconut Beach บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,600 ตรม. แห่งเดียวของประเทศที่ใช้ทรายจริงโอบรอบสระน้ำ ในสระสามารถสร้างคลื่นเทียมได้หลายระดับ ตั้งแต่คลื่นซัดชายหาดเบาๆ ไปจนถึงคลื่นยักษ์ให้ได้สนุกกัน  ใครอยากอาบแดดก็มีเตียงไว้บริการ หรือบีชฮัทไว้พักเหนื่อยและหลบร้อนได้

 

vana 19

คุณพราวพุธ โชว์รูปถ่ายที่สามารถแชร์ใน FB และสั่งพิมพ์กลับบ้านได้ทันที

vana 23

ถ่ายปุ๊บ แชร์ปั๊บ พริ้นต์แป๊บ

ถ้าอยากเก็บภาพบรรยากาศความสนุกสนาน ประทับใจ อยากเห็นว่าใครในก๊วนกรี๊ดหวีดเสียวทำหน้าเหยเกที่สุด ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องพกกล้องให้กลัวเปียกกลัวพัง เพราะที่นี่มีบริการถ่ายภาพและบันทึกภาพโดยช่างภาพมืออาชีพ แถมถ่ายปุ๊บกดโหลดแชร์ลง Facebook ได้ที่เครื่องให้คนอื่นอิจฉาได้ปั๊บ แถมยังสั่งพิมพ์เก็บเป็นที่ระลึกเอากลับบ้านได้ทันที

สวนน้ำ Vana Nava Hua Hin (วานา นาวา หัวหิน) ช่วงปกติเปิดให้บริการระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงฤดูท่องเที่ยวเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน จะเปิดให้บริการถึง 22.00 น.

สอบถาม เช็กข้อมูล และติดตามส่วนลด โปรโมชั่น กิจกรรมพิเศษต่างๆ ได้ที่ www.vananavahuahin.com หรือ www.facebook.com/vananavahuahin